Over Kundig.nl

Over Kundig.nl

Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) is de initiatiefnemer van Kundig.nl, een kennisplatform voor en door wijkverpleegkundigen. Op het platform delen we kennis, vaardigheden en ervaringen. We kunnen daardoor vanuit een uniform handelingskader, persoonlijke zorg bieden aan thuiswonende cliënten. Dat versterkt ons allemaal in het uitoefenen van onze professie.

We verrijken Kundig.nl doorlopend met persoonlijke praktijkervaring en kennis. De website en andere uitingen maken het mogelijk dat we ons voortdurend verder ontwikkelen. Vanuit het NWG faciliteren we deze kennisoverdracht door onderzoek, validatie en voortdurende vernieuwing van de informatie.

Als kennisorganisatie dragen we zo ook bij aan de brede discussie over en onderzoek naar de best mogelijke voorwaarden voor wijkverpleegkundige zorg en de impact die deze heeft op het welzijn van een cliënt.