Privacy statement

Privacy statement

De website Kundig.nl is een initiatief van het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (hierna: NWG). Het NWG is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het NWG houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NWG te Groesbeek.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht.

Verwerking van persoonsgegevens
Het NWG verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internet browser en apparaat type

Combinatie van persoonlijke informatie
Het NWG kan de persoonsgegevens die u verstrekt heeft via deze website combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via andere (offline) media bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact met ons.

Het NWG kan persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt heeft combineren met gegevens die door derden verstrekt zijn.

Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om het design van deze website te verbeteren, om informatie aan u door te geven en om andere functies te faciliteren.

Bescherming privacy van kinderen
Het NWG verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens van kinderen (minderjarigen jonger dan 18). We staan niet bewust toe dat kinderen met ons communiceren of gebruik maken van deze website. Als u een ouder bent en zich bewust bent geworden dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt u dan contact met ons.

Gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door het gebruik van de website worden door het NWG gebruikt om: u informatie te sturen waarom u gevraagd heeft, voor het uitvoeren van onze activiteiten zoals wanneer u lid wordt of bent, voor het onderhouden van contact met u, om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

Bij registratie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het NWG. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar: info@nwgzorg.nl

Bewaartermijn
Het NWG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden
Het NWG kan uw persoonsgegevens met de hierna genoemde partijen delen.

Derden Partners
Het NWG kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie het NWG gezamenlijk marketing, programma’s of andere activiteiten uitvoert. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook zullen uw gegevens alleen voor de doelen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Derde partijen in geval wettelijk vereist
Het NWG kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.

Andere partijen met uw toestemming
In aanvulling op de in deze Privacyverklaring beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld, kan het NWG persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Soms kunt u de gegevens via uw account aanpassen. Is dit niet mogelijk, dan kunt u een gespecificeerd verzoek per e-mail sturen naar info@nwgzorg.nl of per brief naar:

NWG Zorg
Postbus 9001
6560 GB Groesbeek

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het NWG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies. 

Beveiliging
Het NWG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nwgzorg.nl

Alhoewel het NWG alle persoonsgegevens beveiligt, raden wij u toch aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van persoonsgegevens via internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid.

Op Kundig.nl treft u links aan naar andere websites die niet onder het toezicht van het NWG vallen. Het NWG is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassingen
Het NWG zal deze Privacyverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels over verwerking van persoonsgegevens wijzigen. Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de Privacyverklaring te mogen wijzigen.

Contact
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@nwgzorg.nl. Vermeld het woord ‘Privacy’ als onderwerp.