Disclaimer

Disclaimer

Welkom op Kundig.nl. Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (hierna: NWG) is de initiatiefnemer van Kundig.nl, een kennisplatform voor en door wijkverpleegkundigen. Het NWG is gevestigd te Groesbeek. U kunt contact opnemen met het NWG door een e-mail te sturen naar info@nwgzorg.nl.

Gebruik website Kundig.nl
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van Kundig.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze site, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden en bent u daaraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website.

Het NWG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Informatie op deze website
Het NWG is verantwoordelijk voor de inhoud van Kundig.nl. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het NWG streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Het NWG kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Deze website, de inhoud en informatie wordt beschikbaar gesteld op “as is” basis. Controle van teksten op deze website vindt met regelmaat plaats.

Het NWG is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze website, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid van informatie. Het NWG is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik elektronische apparatuur voor communicatie met de website, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of vertraagd afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door andere software/hardware.

Links en verwijzingen naar andere sites
Kundig.nl bevat, als service, links of verwijzingen naar andere sites. Het NWG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het NWG nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij het NWG van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Kundig.nl schaadt.

Geen medisch advies
De informatie op Kundig.nl is geen vervanging voor een professioneel medisch advies. Raadpleeg bij twijfel in uw dagelijks werk altijd uw leidinggevende. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, wijst het NWG hierbij alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die een persoon kan lijden, onafhankelijk of de schade direct, indirect, onmiddellijk of als later gevolg van wordt geleden en of sprake is van contractuele vastlegging, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Het NWG adviseert u eventuele adviezen die op deze website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met uw eigen leidinggevende of de behandeld arts van de betreffende cliënt af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

Intellectueel eigendom
Kundig.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij het NWG of haar licentiegevers.

Tenzij anders vermeld zijn alle rechten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de website, de onderliggende databases en de informatie die u aan ons verstrekt, eigendom van het NWG. Het NWG geeft u toestemming om de website en daarop geplaatste informatie te raadplegen en kopieën te maken van deze gegevens voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze informatie te printen (print screen) of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld de opslag of het reproduceren van (een gedeelte van) de website op een externe website of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en andere websites, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NWG.

Reclame
Het maken van (directe of indirecte) reclame op deze website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van uzelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten en websites mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Aanpassing
Het NWG behoudt zicht het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Gebruiksvoorwaarden van Kundig.nl te wijzigen.

Geldigheid
Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig verklaard, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Nijmegen zal alle geschillen in verband met deze voorwaarden beslechten.