Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 4 minuten

Hoe kan palliatieve zorg gefinancierd worden?

Financiering van verpleging en verzorging in de thuissituatie verloopt in principe vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet), tenzij de cliënt al een indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) heeft. Recent is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten uit de nieuwe handreiking, die voor jou als wijkverpleegkundige van belang zijn, op een rij.

Bij palliatieve cliënten kan de gezondheidssituatie snel veranderen en verslechteren en dikwijls hebben deze cliënten al intensief te maken met huisartsenzorg of ziekenhuiszorg. Bij palliatieve zorg gaat het om de wijkverpleging en verzorging, maar ook om coördinerende, signalerende en anticiperende taken, om ondersteuning bij zelfmanagement en mantelzorgondersteuning en waar nodig om inzet van gespecialiseerde zorgverleners. Wat betreft de financiering: het is belangrijk dat er bij het maken van afspraken over de tarieven goed wordt opgelet dat alle onderdelen van de indicatiestelling geleverd kunnen worden vanuit het tarief.

Aandachtspunt

Het enkel ‘aanwezig zijn’ bij de cliënt wordt niet vergoed vanuit de Zvw. Wel kun je zorg indiceren voor het actief monitoren van vitale lichaamsfuncties bij gevaar voor verstikking, bloeding of vergelijkbaar acuut gevaar. Dit kan ook als de cliënt rust of slaapt, maar dit moet je wel duidelijk onderbouwen. Dus: alleen de momenten waarop de interventie door de zorgverleners plaatsvindt, kunnen worden geïndiceerd. De momenten waarop de cliënt rust of slaapt en de zorgverleners enkel aanwezig zijn, kunnen niet worden geïndiceerd. (Bron: Zilveren Kruis.)

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet

Palliatieve (terminale) zorg

Palliatieve zorg wordt door de meeste verzekeraars niet apart, maar als onderdeel van het reguliere contract voor de wijkverpleging ingekocht. Aan het leveren van palliatieve terminale zorg (PTZ) worden specifieke eisen gesteld, bijvoorbeeld aan het niveau van de zorgverleners, deelname aan consultatieteams en/of deelname aan het netwerk palliatieve zorg. Als de zorgaanbieder daaraan voldoet, kan deze de palliatieve zorg declareren vanuit de reguliere prestaties of de integrale prestatie. Specialistische zorgvormen kunnen onder het integrale tarief vallen.

Intensieve zorg

24-uurszorg wordt voortaan ‘intensieve zorg’ genoemd. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg die de cliënt nodig heeft. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de vergoeding van de geïndiceerde zorg. De zorgverzekeraar vergoedt binnen het budgetplafond de zorg die noodzakelijk is. Wanneer het budgetplafond overschreden dreigt te worden, kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in gesprek gaan over het ophogen van het plafond. Alle zorgverzekeraars zijn bereid bij te contracteren als palliatieve zorg in het geding is.

Beloning op maat

Vanuit de prestatie ‘beloning op maat’ kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars tegen een vrij tarief aanvullende afspraken maken over innovatie, kwaliteit, uitkomsten van zorg of de bediende populatie van de zorgaanbieder. Deze afspraken zijn bedoeld om de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie bij ontslag vlak voor het weekend te verbeteren.

Financiering vanuit Wet langdurige zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is onderdeel van het zorgprofiel dat de cliënt al heeft. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld Zorgprofiel VV 6 heeft, dan wordt palliatieve zorg bekostigd vanuit dat pakket.

Cliënten met een mpt of een pgb, met een levensverwachting van langer dan drie maanden en voor wie de zorg thuis aantoonbaar ontoereikend is, kunnen tot 25 procent extra budget ontvangen.

Wanneer voor deze cliënten de zorgbehoefte minimaal 25 procent hoger is dan vanuit het zorgprofiel wordt vergoed, kan in de profielen VV 7 en VV 8 extra financiering worden aangevraagd bij het zorgkantoor.

Er kan ook extra financiering worden aangevraagd bij onder meer:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing
  • CVA
  • Huntington
  • observatie

De zorgbehoefte hoeft dan niet minimaal 25 procent hoger te zijn.

Palliatieve terminale zorg

Ook palliatieve terminale zorg wordt in principe vergoed vanuit het zorgprofiel dat de cliënt al heeft. Wanneer de levensverwachting van de cliënt minder dan drie maanden is en de zorg wordt geleverd via een mpt of een pgb, kan bij het zorgkantoor een verhoging worden aangevraagd indien dit nodig is om de cliënt PTZ thuis te kunnen laten ontvangen. Dit kan als de behandelend arts inschat dat de levensverwachting minder is dan drie maanden.

Als de levensverwachting van de cliënt minder dan drie maanden is en de zorg wordt geleverd via een vpt, kan ‘VV 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ bij het zorgkantoor gedeclareerd worden, indien die verhoging nodig is om de cliënt intensieve PTZ thuis te kunnen laten ontvangen. Dit kan als de behandelend arts inschat dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. Het volstaat dat deze levensverwachting is opgenomen in het dossier van de cliënt voor toetsing bij de materiële controle. Het geïndiceerde zorgprofiel blijft hierbij ongewijzigd, maar kan niet gelijktijdig met VV 10 gedeclareerd worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.