Gepubliceerd op 13 september 2021

  Leestijd: 1 minuut

Samenwerking NWG en vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN

Op 9 sept 2021 is de intentieverklaring getekend door NWG en V&VN om per 1 januari 2022 samen verder te gaan als de nieuwe afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen. Als NWG zijn we heel blij met de fusie met V&VN, omdat het nieuwe kansen en perspectieven biedt voor de wijkverpleging in Nederland.

Sinds de veranderingen in het zorgstelsel in 2015 zijn de rol en positie van de wijkverpleegkundige gewijzigd. Dat vereist een professionaliseringsslag voor deze beroepsgroep. Om die reden is in 2016 het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) opgericht door vijf zorgorganisaties naar analogie met NHG (Nederlands Huisartsen genootschap). Hiermee is beoogd de wijkverpleegkundige een eigenstandige positie te geven en beroepsstandaarden, kwaliteit en werkwijzen te kunnen ontwikkelen. Maar ook om zich duidelijker te kunnen profileren als wezenlijke professie in de gezondheidszorg. Vijf jaar later zijn er twintig zorgorganisaties aangesloten bij het NWG en hebben we een kerngroep van dertig zeer betrokken wijkverpleegkundigen die zich actief inzetten.

Afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen

Per 1 januari 2022 gaat het NWG een nieuw hoofdstuk in en integreert de NWG met de op te richten afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen. Door onze krachten te bundelen met V&VN kunnen we nog beter onze gezamenlijke doelen bereiken: een betere positionering en profilering van de wijkverpleegkundigen en verdere professionalisering van de beroepsgroep. Door samen verder te gaan kunnen we een krachtige, heldere en eenduidige inhoudelijke boodschap uitdragen en een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling, -deling en kwaliteitsborging op alle niveaus.

Krachten bundelen

 1. Door samen te gaan komt er één plek waar wordt nagedacht over de ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige en de versterking van de positie van de wijkverpleegkundige. Dit leidt tot meer eenheid in het vak en de rolopvatting van de wijkverpleegkundige.
 2. Door samen te gaan wordt beter aangesloten bij het leer- en ontwikkelpad van de individuele wijkverpleegkundige. Sinds de veranderende wet- en regelgeving is het nodig dat alle wijkverpleegkundigen continu leren en zich ontwikkelen om zo de kwaliteit van het werk te vergroten. Waar het NWG vakinhoudelijke handvatten biedt voor alle wijkverpleegkundigen biedt V&VN, naar gelang een wijkverpleegkundige groeit in haar persoonlijke ontwikkeling en vakontwikkeling, trainingen op het gebied van management en leiderschap. Daarnaast heeft de beroepsvereniging verschillende instrumenten ontwikkeld.
 3. Door samen te gaan kan de belangenbehartiging worden versterkt.
 4. De ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en de ontwikkeling van good practices komen samen en versterken elkaar.
 5. Door samen te gaan binnen V&VN kan de sterke positie van de branchevereniging gekoppeld worden aan de inhoudelijke ontwikkelkracht van het NWG. Zo kunnen bijvoorbeeld met door V&VN aangevraagde subsidie door het NWG ontwikkelde good practices verder wetenschappelijk worden onderbouwd.
 6. Krachtenbundeling leidt tot effectvergroting; door samenwerking is het mogelijk om op een efficiëntere manier meer kwaliteit te leveren. Het zou mooi zijn als ook meer wijkverpleegkundigen zich actief gaan inzetten voor onder meer vak-, productontwikkeling en belangenbehartiging.
 7. Wijkverpleegkundigen die actief betrokken zijn bij het samenwerkingsverband van het NWG en de vakgroep Wijkverpleegkundigen van V&VN kunnen zich voor meer verschillende projecten gaan inzetten.
 8. Het samengaan vergroot de vindbaarheid.

Gezamenlijke visie op de wijkverpleging

De afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen wil op micro-, meso- en macroniveau bijdragen aan onder meer kennisontwikkeling, kennisdeling en kwaliteitsborging. De afdeling bundelt praktijkervaring en kennis uit het wijkverpleegkundig-werkveld en daarbuiten en doet onderzoek. Deze rijke kennis wordt door de afdeling gevalideerd, doorlopend geactualiseerd en aan de wijkverpleegkundigen teruggegeven in de vorm van een professioneel handelingskader. Dit handelingskader is leidend voor de inhoud van het vak van wijkverpleegkundige en hierin staan alle voor de wijkverpleging relevante documenten. De afdeling zet zich in voor eenduidige diagnostiek, betere kwaliteit van zorg en een zichtbare plek vrij toegankelijk voor iedereen.

Ambitie wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen ontwikkelen zich tot vakbekwame professionals door het verbeteren en versterken van het professioneel handelen. Optimale, persoonlijke zorg aan zelfstandig wonende cliënten verbetert de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, versterkt de eigen regie van cliënten, voorkomt ziekte en bevordert de positieve gezondheid. Daardoor ontstaat een betere zichtbaarheid van de potentie van wijkverpleegkundigen in de gezondheidszorg wat leidt tot een betere positionering; wijkverpleegkundigen zijn van maatschappelijk toegevoegde waarde. Door intensief contact van wijkverpleegkundigen met onder andere zorgverzekeraars, brancheorganisaties, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorginstituut Nederland kunnen wijkverpleegkundigen de randvoorwaarden verbeteren.

Doelstellingen afdeling Wijkverpleegkundigen

 • Verbeteren van het imago van het vak van wijkverpleegkundige en zo jonge mensen bereiken en enthousiasmeren voor het vak.
 • Junior, medior en senior wijkverpleegkundigen met elkaar in verbinding brengen.
 • Vergroten van de betrokkenheid van wijkverpleegkundigen bij het samenwerkingsverband. Zo worden wijkverpleegkundigen uitgenodigd interactief te participeren en samen de kennisvertaling naar de dagelijkse praktijk te maken en het aantal wijkverpleegkundigen dat een actieve rol vervult vergroten.
 • Bundelen van kennis en het minder versnipperd oppakken en uitwerken van belangrijke thema’s.
 • De afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen hét kennis- en innovatieplatform voor én door wijkverpleegkundigen laten worden.
 • Vergroten van de invloed van wijkverpleegkundigen aan beleidsmatige en bestuurlijke tafels.
 • Bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de wijkverpleging door evidence and practice based werken passend bij de context thuis.
 • Bevorderen dat preventie een vast onderdeel wordt van het werk van de wijkverpleegkundige – naast curatie en palliatie. Bij preventie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het informeren van wijkbewoners over hun mogelijkheden zelf invloed uit te oefenen op hun gezondheid en daar keuzes in te maken. Bij voldoende motivatie wijkbewoners gezondheidsvaardiger maken.
 • Het vormen van samenwerkingsverbanden met wijkbewoners en allerlei professionals in de wijk ten bate van gezondere wijken.
 • Vroeg signalering van mensen die kampen met ziekten en aandoeningen om hen te ondersteunen bij coping strategieën.
 • Proactieve zorgplanning bij mensen met gezondheidsproblemen.

Word lid van V&VN!

De komende periode zullen wij gebruiken om het nieuwe initiatief vorm te geven waarbij we zowel de sterke kanten van het NWG als de sterke kanten van de vakgroep wijkverpleegkundigen willen verenigen in het nieuw samen vorm te geven initiatief. Daarbij zullen we de hulp van alle wijkverpleegkundigen hard nodig hebben. Word daarom hier lid van de afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen en kies vervolgens voor het aanvullende lidmaatschap ‘Maatschappij en Gezondheid wijkverpleegkundigen’ (dit wordt volgend jaar afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen). Daarnaast roepen we je op om volgend jaar actief deel te gaan nemen aan alle werkgroepen en expertkringen om zo onze gezamenlijke visie en missie te kunnen behalen. Want vanaf vandaag doen we het samen!

Meer over V&VN

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. De beroepsvereniging is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Binnen V&VN is de vakgroep Wijkverpleegkundigen actief. De vakgroep houdt zich bezig met de beroepsontwikkeling en positionering van de wijkverpleegkundigen in het Nederlands zorglandschap. Beide partijen hebben in 2020 geconstateerd dat zij gedeelde opvattingen hebben over het belang van een sterke positionering en profilering van wijkverpleegkundigen én de wijkverpleging als geheel, binnen de gezondheidszorg. Gezamenlijk zijn zij van mening dat dit vraagt om een krachtige, heldere en eenduidige inhoudelijke boodschap.